Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Concrete Awards 2019 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα τεχνικές/κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητές. Τα υποψήφια προς αξιολόγηση έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από 1/1/2015 έως και ακριβώς πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Οι από κοινού υποψηφιότητες, που κατατίθενται αναγνωρίζοντας τη συνολική αξία και συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων μερών ενός έργου (κατασκευαστική εταιρεία, μελετητής, κύριοι προμηθευτές όπως: βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου, εταιρείες παραγωγής πρόσθετων υλικών και σκυροδέματος) ενθαρρύνονται. Η υποβολή αυτών μπορεί να γίνει είτε από τον κύριο ανάδοχο του έργου, είτε από τον μελετητή, αναγράφοντας τους λοιπούς συμβαλλόμενους του έργου στον τίτλο και το κείμενο της υποψηφιότητας (κατόπιν συγκατάθεσης αυτών).

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας , τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.concreteawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας (Υποχρεωτικά)

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψιν.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας
Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενο σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.concreteawards.gr).

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 4 αρχεία, μέχρι 3MB το αρχείο)

5. Σχήματα ή σχέδια (προαιρετικά – αρχείο .pdf, μέχρι 4 αρχεία Α4, μέχρι 10 MB το αρχείο)

6. Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή και οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής, η Διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και την πληρότητα του κειμένου.

Η Κριτική Επιτροπή θα χρειαστεί πληροφορίες σχετικά με τον αρχικό προγραμματισμό για την κατασκευή και το πρόγραμμα που τελικώς επιτεύχθηκε, καθώς και για το τελικό κόστος σε σχέση με τον προβλεπόμενο αρχικό προϋπολογισμό. Άλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπ’ όψιν είναι οι ακόλουθοι:

 • Στοιχεία πρωτοτυπίας και ενσωμάτωση με το ευρύτερο τοπίο
 • Λειτουργικότητα
 • Εργονομία
 • Ιδιότητες σκυροδέματος που έχουν ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασμό
 • Φινίρισμα επιφάνειας
 • Καινοτομία στη σύνθεση, τη δομή ή τη μορφή του σκυροδέματος
 • Μηχανικές και λειτουργικές παράμετροι ιδιαίτερης σημασίας
 • Ανθεκτικότητα κατασκευής
 • Εκτέλεση έργου και περάτωση
 • Στοιχεία περιβαλλοντικής αειφορίας
 • Ικανοποίηση πελάτη

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, Ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες.

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Κόστος υποψηφιότητας

350 € ανά υποψηφιότητα
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (2 + 1 δωρεάν): 700 €
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (5 + 3 δωρεάν): 1.750 €
Aπό 9 έως 20 υποψηφιότητες: 205 € η κάθε επόμενη υποψηφιότητα
Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 180 € η κάθε επόμενη υποψηφιότητα

Το κόστος υποψηφιότητας επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων που καταθέτει.

Χρυσός Χορηγός

DEMCON

H DEMCON ξεκινώντας ως μια ατομική επιχείρηση κατεδαφίσεων και χωματουργικών εργασιών το 1995 κατάφερε με ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη να γίνει μια από τις καλύτερες και πιο εξειδικευμένες εταιρείες στον κλάδο των κατεδαφίσεων, με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Η DEMCON έχει κατορθώσει να συμπεριλαμβάνει στο ενεργητικό της ένα μεγάλο κατάλογο με απαιτητικά έργα εξειδικευμένων κατεδαφίσεων με συμβατικά μέσα ή με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών (σε κατεδαφίσεις πολυώροφων ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων). Επίσης έχει επιτυχώς αναλάβει έργα τεράστιου βεληνεκούς όπως καθαιρέσεις και αποξηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε έργα ανακαινίσεων μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, βιομηχανικών συγκροτημάτων μετά από πυρκαγιά, εμπορικών κέντρων, φωτοβολταϊκών πάρκων κ.λ.π. Η DEMCON αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των κατεδαφίσεων που έχει κερδίσει τιμητικές διακρίσεις για την ενεργό συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς για την τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας στην Εργασία και την Επιτυχημένη Εκτέλεση Σύνθετων Έργων. Οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες αντανακλώνται από την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό εταιρειών διεθνούς φήμης που συνεργάστηκαν μαζί μας για την εκτέλεση εξειδικευμένων και επικίνδυνων έργων. Η εταιρεία μας απασχολεί έμπειρο προσωπικό με άρτια επιστημονική κατάρτιση, διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εισάγει νέες τεχνικές που την καθιστούν πρωτοπόρα και ανταγωνιστική τόσο στον ελλαδικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο.

Υποστηρικτής

ΕΡΓΟΣΤΗΛ

Υπό την Αιγίδα

Διοργάνωση

Official Publications

Plant
Build

Χορηγοί Επικοινωνίας